MDK1

MDK1

V Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Witaj wiosno" - zdjęcie

Uwaga!

Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs Plastyczny "Witaj Wiosno" - na prace czekamy do 5 kwietnia 2023 r.
Do udziału zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

V Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Witaj wiosno" (kliknij i pobierz)

Informacje o Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu działa:

 1. Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, ze zm.),
 2. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 910, ze zm.)
 3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1872, ze zm.).
 4. Na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.02.2019 r

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne w szczególności realizowane przez:

1. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:

 1. rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
 2. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
 3. kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej,
 4. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

2. Organizowanie

 1. imprez kulturalnych, w szczególności przeglądów, wystaw i festiwali,
 2. wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
 3. działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Informacja o kontakcie:
Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją oświatową osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • zatelefonować: tel. 61 833-79-10

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu czyli w skrócie MDK1 znajduje się przy ulicy Droga Dębińska 21 w dzielnicy Wilda.

 

Tutaj znajduje się 5 budynków MDK1: budynek A, budynek B, budynek C, budynek D, budynek E, w których pracuje Dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy. To zabytkowe budynki, które są obok terenu zielonego, także należącego do MDK1.

Budynek C ma dwa wejścia: od frontu i z tyłu od ul. Bielniki - to wejście jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych i dla mam z dziećmi.

Przy wejściu do budynku A po lewej stronie znajduje się niebieski przycisk, który po naciśnięciu spowoduje przyjście pracowników MDK1, którzy pomogą osobie niepełnosprawnej.

DSC_0001.JPG

We wszystkich budynkach obok drzwi wejściowych znajdują się tabliczki z napisami w alfabecie Breille'a.
Mamy toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku C i E.

Działalność:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu zajmuje się upowszechnianiem i rozwojem kultury oraz sportu dla dzieci i młodzieży.

Mamy tutaj fontannę, place zabaw, boiska sportowe, salę koncertową, galerię, studio nagrań. Jest też dużo różnych pracowni, gdzie dzieci i młodzież doskonalą swoje umiejętności artystyczne i ruchowe.

Sala koncertowa:
Na sali koncertowej organizujemy koncerty, przedstawienia teatralne, uroczystości i inne imprezy.

DSC_0006.JPG

 Galeria pod Arkadami:
W galerii organizujemy wystawy i wernisaże oraz inne imprezy.

DSC_0004.JPG

 Studio nagrań:
W studiu nagrań nagrywamy muzykę, piosenki i robimy ich montaż.

7525779815249120004.jpg

Pracownie w których odbywają się zajęcia edukacyjne:
Mamy dużo sal, w których odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży. Uczymy grać na pianinie, gitarze, keyboardzie. Mamy zajęcia teatralne, plastyczne, ceramiczne, kroju i szycia, wokalne, gdzie doskonalimy śpiew.

 

Ćwiczymy na zajęciach z gimnastyki i baletu, która relaksuje, prowadzimy zajęcia z sensoryki dla dzieci. Uczymy też tańca. Gramy w piłkę nożną i w tenisa.

DSC_0010.JPG

Możesz też do nas napisać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jeśli chcesz zadzwonić zadzwoń pod numer: 618337910

Załącznik: tekst w wersji PDF 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”,
 • formularze zgłoszeniowe na konkursy nie posiadają przypisanych etykiet,

Od ostatniej aktualizacji:

 • został wprowadzony tekst alternatywny do zdjęć,
 • uzupełnione zostały dokumenty o wersje dostępne dla czytników dla osób niewidomych i niedowidzących.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (klawisz TAB wyświetla menu sterujące).

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki,
 • podświetlanie linków,
 • ustawienie wysokiego kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu dla strony https://mdk1.pl/ przeprowadził samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:
Strona internetowa https://mdk1.pl/ spełnia wymagania w 97,08%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marian Toporski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 8337910 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostęp do budynku A i C dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ul. Bielniki. Do budynku B, D, E oraz Orlika od strony ul. Droga Dębińska.

 2. Placówka nie posiada windy.

 3. Na terenie placówki obsługiwana jest aplikacja TOTUPOINT.

 4. Placówka posiada jedno miejsce parkingowe.

 5. Na teren placówki jest możliwość wejścia w psem asystującym.

 6. Placówki nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Dzieciniec pod Słońcem powstał w 1928 roku nad Wartą, jako pierwszy w Poznaniu Ogród Jordanowski. Zbudowany został w stylu dworkowym i otoczony został pięknym francuskim ogrodem. Na dzieciniec składały się: bawialnia, jadalnia i łaźnia.

Projekt rewaloryzacji Dziecińca zakłada rewitalizację wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu zabytkowych obiektów pn. "Dzieciniec pod Słońcem", położonego przy ul. Droga Dębińska 21, wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A 290 decyzją z dnia 8 września 1986r. Obszar ten jest również objęty ochroną konserwatorską, jako element zespołu urbanistyczno-architektonicznego Wildy, wpisanego do rejestru zabytków w ramach najstarszych dzielnic Poznania pod nr A 239 decyzją z dnia 6 października 1982r.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem prace konserwatorskie, budowlane, rozbiórkowe i instalacyjne w obrębie budynków oraz prace drogowe, zieleniarskie i zagospodarowanie ogrodu jordanowskiego. Zadanie inwestycyjne obejmuje obiekty: budynek główny, do którego przylegają od zachodu i wschodu długie podcienia, zakończone niewielkimi budynkami oraz położony na zachód od niego wolnostojący budynek użytkowany obecnie przez dyrekcję Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, a także budowę nowoprojektowanego budynku.

Przedsięwzięcie zakłada przystosowanie obecnego rozkładu funkcji zabytkowego kompleksu dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury (MDK1) i ogrodu jordanowskiego, tj. stworzenie koncepcji, która zapewni harmonijne przenikanie się zabytkowej przestrzeni z nowoczesnymi rozwiązaniami, z uwzględnieniem rozdziału mediów i instalacji budynku, dostosowanie obiektu do obecnych przepisów, zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, a także udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje również odtworzenie stanu pierwotnego podcieni wschodnich, które obecnie są zabudowane i tworzą budynek "D". Zrewaloryzowane podcienia staną się miejscem stałych wystaw i ekspozycji prac malarskich.

Kolejnym bardzo ważnym elementem projektu jest zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni ogrodu jordanowskiego tak, aby mógł się on stać bardziej atrakcyjny, jako miejsce spacerów, wypoczynku, a przede wszystkim miejsce prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej. Rewaloryzacja terenów ogrodu obejmuje przede wszystkim następujące obiekty:

 1. plac zabaw w północnej części ogrodu,
 2. dwa boiska do siatkówki plażowej od strony ul. Piastowskiej,
 3. fontannę zlokalizowaną w południowej części ogrodu wraz z przyłączem oraz budowę nowego budynku technicznego wraz z pomieszczeniem socjalnym, łazienką oraz warsztatem i magazynem sprzętu.

Obszar "Dziecińca pod Słońcem" zostanie objęty monitoringiem wizyjnym, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z oferty MDK1 oraz innych osób przebywających na jego terenie.

Celem projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu" jest ochrona, promowanie, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności mieszkańców Poznania i całej Wielkopolski do dóbr i usług kultury. Zmiana sposobu zagospodarowania zabytkowych budynków Dziecińca pod Słońcem ma na celu podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej, a przez to wzmocnienie pozycji MDK1 na rynku usług „przemysłów czasu wolnego” w regionie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

 • znacząca poprawa stanu zachowania kompleksu Dziecińca pod Słońcem,
 • zwiększenie atrakcyjności MDK1 dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych,
 • wzrost atrakcyjności społecznej i kulturalnej regionu,
 • zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz dostosowanie jej do potrzeb i oczekiwań różnych grup widzów,
 • wykreowanie przyjaznego miejsca spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • wzrost liczby odwiedzających,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektów, co wpłynie na komfort przebywania na terenie placówki przez uczestników zajęć i pracowników MDK1.

Osiągnięcie celu głównego projektu w dłuższym czasie wpłynie na podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie kultury i budowy potencjału województwa. Dzięki projektowi wzmocni się rola Poznania, w tym Dzielnicy Wilda, jako ważnego ośrodka kulturalnego. Projekt wpłynie pozytywnie na zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców.

Całkowita wartość projektu: 10 473 241,05 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 539 985,55 PLN

Wniosek o dofinansowanie "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu" uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z poddziałania 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017r.

Zadanie zagospodarowania i rewaloryzacji kompleksu Dzieciniec pod Słońcem z terenem ogrodu jordanowskiego wraz z zakupem wyposażenia zrealizowane zostanie do końca 2018r.

Galerie zdjęć
Dzieciniec pod Słońcem – wizualizacje

Wizualizacja Dziecińca MDK1 - zdjęcie 1Wizualizacja Dziecińca pod Słońcem - zdjęcie duże nr 1

 

 

Wizualizacja Dziecińca MDK1 - zdjęcie 2Wizualizacja Dziecińca pod Słońcem - zdjęcie duże nr 2

 

 

Wizualizacja Dziecińca MDK1 - zdjęcie 3Wizualizacja Dziecińca pod Słońcem - zdjęcie duże nr 3

Zapraszamy na drzwi otwarte w dniach 5 – 7.09.2017, w godz. 16.00 – 18.00, bud. C sala estradowa.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów, turniejów
organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu w roku szkolnym 2023/2024
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2018

Turniej Piłki Halowej
12.05.2018r. (sobota), godz.10.00, Orlik MDK1
Organizator: Rafał Zachara

 

MINI MUSICAL " THILLER" - PREMIERA
23.05.2018r. (środa), godz. 17.30 – 19.00, MDK1, s. estradowa
Organizator: Dorota Sobierańska – Matuszkiewicz

 

MINI MUSICAL " THILLER" - PREMIERA
25.05.2018r. (piątek), MDK2, godz. 17.30,
Organizator: Agnieszka Kozerska

 

KWIECIEŃ 2018

Turniej Piłki Halowej
14.04.2018r. (sobota), godz.10.00, Orlik MDK1
Organizator: Rafał Zachara

Debiuty 2018
17.04.2018r. (wtorek), godz. 17.00, s. C1 MDK1
Organizator: Anna Rowecka

Koncert w szpitalu onkologicznym
25.04.2018r. (środa),
Organizator: Małgorzata Kubicka-Woźniak

"Wiosenne Impresje"
wystawa członków stowarzyszenia Eko-art
26.04.2018r. (sobota), godz. 18.00, s. D MDK1
Organizator: Bożena Fibik-Beim

 

MARZEC 2018

XXXVII Wojewódzki Turniej Białych Piór
17.03.2018r. (sobota), godz. 11.00-13.30, s. C1, C9 MDK1
Organizator: Katarzyna Redlińska

Wystawa uczestników zespołów plastycznych
23.03.2018r. (piątek), godz. 17.00, Galeria pod Arkadami
Organizator: Agnieszka Mrowińska-Małyszek

Wielka Granda
24.03.2018r. (sobota), godz.10.30, s. C1, C9 MDK1
Organizator: Izabela Kołakowska

 

 

Podkategorie