Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak opisów dużej części zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”,
 • formularze zgłoszeniowe na konkursy nie posiadają przypisanych etykiet,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów; w miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (klawisz TAB wyświetla menu sterujące).

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki,
 • podświetlanie linków,
 • ustawienie wysokiego kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marian Toporski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 8337910 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostęp do budynku A i C dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ul. Bielniki. Do budynku B, D, E oraz Orlika od strony ul. Droga Dębińska.

 2. Placówka nie posiada windy.

 3. Na terenie placówki obsługiwana jest aplikacja TOTUPOINT.

 4. Placówka posiada jedno miejsce parkingowe.

 5. Na teren placówki jest możliwość wejścia w psem asystującym.

 6. Placówki nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu nie udostępnia aplikacji mobilnych.