Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w roku szkolnym 2022/2023

(Wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem uczestnika na daną formę – szczegóły w zasadach rekrutacji)

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Dane osobowe:

Dane rekrutacyjne:

Wnioskuję o przyjęcie dziecka na daną formę/dane formy w roku 2022/2023 (można wybrać minimalnie 1 formę zajęć, maksymalnie 10 form zajęć):

W przypadku spełniania poniższych kryteriów, konieczne jest dostarczenie do sekretariatu placówki stosownego oświadczenia/dokumentu potwierdzającego poniższe kryteria w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2022:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Jeśli tak - konieczne jest dostarczenie do sekretariatu placówki kopii dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2022.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek bez uwzględnienia danego kryterium.
Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem do placówki.

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań
Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny
Administrator informuje, że dane osobowe w zakresie Pani/Pana oraz dziecka wskazane we wniosku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Jednocześnie Administrator wskazuje, że zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO obowiązek informacyjny nie ma zastosowania w zakresie, w jakim - osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu sporządzona w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 RODO opublikowana jest na stronie www.mdk1.pl w zakładce RODO „Klauzula informacyjna (…)”.

Zapoznałem/Zapoznałam się w treścią Zasad rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 i akceptuję założenia tego dokumentu.